Cuvântul Rectorului

lpgUniversitatea „Dunărea de Jos” din Galați reprezintă, pentru Regiunea de Sud-Est a României, un pol al excelenței academice care concentrează resursa umană de elită, specializată în formarea de profesioniști în numeroase domenii, a unui întreg areal cu deschidere națională și internațională. În cei peste 70 de ani de existență, instituția noastră s-a extins și s-a modernizat coagulând, totodată, în jurul ei, o comunitate academică axată pe obținerea performanței în actul didactic și în cercetare și devenind, astfel, o universitate de nivel european bazată atât pe un proces didactic modern și competitiv – colaborativ cu studenții de la toate nivelurile, pe cercetarea științifică de tip fundamental și aplicativ, cât și pe relațiile excelente pe care le-a dezvoltat cu mediul de afaceri local și regional și cu structurile comunității locale.

Eficiența procesului de formare a specialiștilor – absolvenți ai universității noastre este dovedită de faptul că aceștia fac parte, astăzi, din corpul profesoral al acestei instituții, au devenit profesori și cercetători reputați în cadrul altor instituții academice din țară sau din străinătate, sunt membri ai Academiei Române, ai diferitelor organizații științifice de prestigiu, activează în mediul tehnologic și economic de vârf, public sau privat, național și internațional, în structuri administrative, de învățământ, în organizații artistice și sportive. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se dovedește a fi, prin absolvenții ei, un nucleu științific generator de profesioniști ale căror diplome - inscripționate cu sigla instituției - sunt garanția calității, a creativității și a competitivității în raport cu dinamica pieței muncii locale, naționale și internaționale.

Ca rector al universității, consider că managementul de calitate implică un real efort de echipă, obligatoriu pentru ca proiectul meu pentru dezvoltarea acestei instituții să poată fi pus în aplicare cu rezultate bune și foarte bune. Așa cum precizam în Planul de management pe baza căruia am candidat la această funcție, termenii – cheie în jurul cărora mi-am concentrat programul de dezvoltare a tuturor structurilor academice de la Dunărea de Jos sunt TRANSPARENȚA și EFICIENȚA. Sub auspiciile acestora se regăsesc, coagulate dinamic, principii și deziderate precum performanța didactică și de cercetare în toate domeniile pe care le acoperă cele 14 facultăți ale universității, respectarea tuturor elementelor care definesc ideea de libertate, integritate academică și autonomie universitară, managementul decizional și financiar transparent, reducerea presiunii birocratice și eficientizarea activității administrative – suport al activității de bază, didactic și științific - formative, care se desfășoară în universitatea noastră.

Cred că Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați trebuie să își întărească prestigiul și influența directă în cadrul comunității locale și regionale, să își păstreze și să își extindă poziția de lider formator de specialiști în educație și cercetare din zona de sud-est a României și, mai ales, să continue să concureze, de pe poziții similare, cu universitățile mari din țară și din străinătate. Este un deziderat firesc, bazat pe analiza obiectivă a resurselor umane și materiale de care dispunem și pe rezultatele obținute până acum, și care formează principalul argument al intenției mele de a transforma instituția noastră într-un instrument eficient de aplicare a principiilor educației și formării competitive, colaborativ – participative în raport cu toți factorii implicați – studenți, cadre didactice și cercetători, mediul de afaceri, comunitatea locală și regională. Universitatea se va implica tot mai activ în proiecte și parteneriate de cercetare – dezvoltare și inovare naționale și internaționale, activitatea de cercetare – corelată cu dinamica tehnologică de vârf, cu performanța în toate domeniile acoperite de specialiștii noștri, va fi orientată și corelată cu transferabilitatea către mediul tehnologic și socio – uman, ca și cu obținerea unei poziții cât mai ridicate în ranking-urile internaționale.

Programele de studii aflate în oferta educațională a universității, la nivel de licență, masterat și doctorat, programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, de perfecționare și de conversie propun strategii curriculare bazate pe formarea de competențe profesionale și transversale, pe inter și transdisciplinaritate, cultivând creativitatea, competitivitatea, responsabilitatea științifică, deschiderea către inovația tehnologică și spiritul antreprenorial.

Activitatea educațional-formativă este, alături de cele de cercetare, dezvoltare și inovare, componenta de bază a activității academice din instituția noastră. Diversitatea domeniilor și specializărilor este benefică pentru universitate, fiecare facultate şi specializare avându-și menirea ei, iar valorificarea complementarității acestora reprezintă, în opinia mea, direcția optimă de acțiune pentru ca valoarea de ansamblu astfel obținută să fie mai mare decât suma valorilor individuale. Din această perspectivă, promovarea cadrelor didactice existente - exclusiv pe criterii de performanță academică, și atragerea de tineri valoroşi reprezintă factori decisivi pentru asigurarea calității actului de formare a specialiștilor noștri. 

Principiile de bază în ceea ce privește relația de parteneriat cu studenții sunt desfășurarea unui proces educațional centrat pe beneficiarii acestuia și dezvoltarea unei culturi a eticii și integrității academice care să asigure cadrul necesar colaborării eficiente și obiectivitatea actului decizional comun. Studenții de la toate programele oferite de universitate sunt partenerii noștri principali în procesul educațional-formativ și de cercetare și, din această perspectivă, vom crea și dezvolta instrumente specifice, profesionalizate și eficiente pentru dezvoltarea planurilor de carieră ale studenților, masteranzilor și tinerilor doctoranzi. Universitatea le asigură atât burse de studii, de merit și sociale, din fonduri primite de la minister, cât și din proiecte sau din fonduri private. Actul formativ - educațional complex presupune, totodată, stimularea voluntariatului, a internshipului și a tuturor tipurilor de activități extracurriculare care să completeze experiența profesională a absolvenților. 

În ceea ce privește activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare, traiectoria pe care se află Universitatea noastră este una evident ascendentă, datorită efortului susținut al membrilor comunității academice. Menținerea și mai ales amplificarea acestuia trebuie dirijată către formarea de echipe multidisciplinare, în care să se regăsească un număr cât mai mare de experți din diferite domenii din universitate. Există, deja, prin proiectele dezvoltate în ultimii 5 ani, și în care sunt implicați cercetători din toate facultățile universității și din domenii diferite, o experiență solidă în acest sens, care va fi dezvoltată în scopul implementării de direcții și proiecte de cercetare inter- și multidisciplinare. Mai mult, cred că formarea de echipe în care să se regăsească atât cadre didactice, cercetători cu experiență și portofoliu reprezentativ de proiecte, cât și masteranzi, doctoranzi și postdoctoranzi este o condiție obligatorie a obținerii de rezultate performante în cercetare simultan cu formarea generațiilor tinere de specialiști a căror experiență să se coreleze în mod optim cu gândirea critică și cu spiritul antreprenorial – inovativ. 

În ceea ce privește internaționalizarea activității specifice, desfășurate în universitatea noastră, am în vedere, cu prioritate, crearea de institute (Centrul de Date Danubius – RI, Centrul de cercetare REXDAN etc.) care să fie susținute de către instituții europene și care să conducă la o și mai mare creștere a vizibilității internaționale a instituției pe care o conduc. De asemenea, trebuie încurajată orice inițiativă de dezvoltare a extensiunilor actuale - din Republica Moldova, Ucraina şi Italia, precum și atragerea de studenți străini, proveniți din state ale Uniunii Europene și din afara acesteia, la toate cele trei niveluri de studii. 
 
Toate acestea reprezintă, în sinteză, direcțiile principale de dezvoltare a Universității noastre pe toate planurile, printr-o muncă de echipă onestă, implicată, asumată, apreciată la justa ei valoare și răsplătită în consecință. Intenția mea este nu doar ca universitatea noastră să își păstreze locul meritoriu în topurile internaționale, ci să se dezvolte calitativ în așa fel încât tot mai multe specializări să ajungă să se situeze în fruntea acestor ierarhii. De asemenea, îmi propun să consolidez coeziunea și solidaritatea echipei academice, în spiritul valorilor superioare în care credem toți: meritocrația, calitatea, libertatea academică, TRANSPARENȚA ȘI EFICIENȚA.